Betlehemsko svjetlo

Odlazak u veličanstven grad po svijetlo iz Betlehema.